Reklamační řád

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, nebo rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte písemně, telefonicky nebo na e-mail info@pyramidazdravi.cz
Vaše reklamace bude co nejdříve projednána. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána.
Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně vám budou na váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.
Vrácení zboží
Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svého internetového obchodu garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Z částky budou odečteny náklady na poštovné. Garance se nevztahuje na zboží poškozené.

Podmínky pro vrácení peněz
zboží musí být kompletní a nepoškozené, schopné dalšího prodeje (s výjimkou, že poškozené zboží je způsobené dopravcem). Odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení. Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které chcete vrátit.
Vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za námi a vámi zaplacené poštovné.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme dobropis, po jeho podepsání a vrácení zpět na adresu provozovatele, převedeme částku na bankovní účet zákazníka.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Záruka bezpečnosti
Žádáme od Vás pouze informace, které jsou nezbytně nutné pro zaslání zboží a ověření objednávky, popřípadě k vystavení daňového dokladu. Tyto informace neposkytujeme dalším subjektům a považujeme je za přísně důvěrné.

Obecná ustanovení
Reklamační řád je sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
Vymezení základních pojmů "prodávajícím" se rozumí Lenka Havlíčková, Malé Březno 64, 400 02. IČ: 01422235.
"internetový obchod" je internetový obchod www.pyramidazdravi.cz provozovaný prodávajícím.
"kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.
"zbožím" se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.
Důvody reklamace
V případech, kdy jste obdrželi:

• zboží je poškozené
• zboží došlo nekompletní (např. chybí správný počet objednaných produktů apod.)
• Důvodem k reklamaci není povlak jedlé sody na povrchu výrobku. (Je způsoben změnou vlhkosti vzduchu a je snadné jej jemně odstranit)!

Postup a místo uplatnění reklamace
Pokud kupující zjistí, že dodané zboží po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci zpět. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.
Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení a je povinen reklamaci vyřídit do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (zcela připravené opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

Postup reklamace přepravních služeb
Zboží z je k vám doručováno prostřednictvím dopravců, našich smluvních partnerů. Pokud se stane, že k vám zásilka přijde poškozená postupujte prosím následovně:

1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky a případně balík nepřebírejte.
3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zabalená.V případě problému s dopravní službou, pište na adresu info@pyramidazdravi.cz

Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup.
Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.
Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kategorii objednaného výrobku a kopii faktury.